Regulamin

Regulamin

serwisu www.teoria.pl

Dział I - Definicje
1. Oldpics - oznacza Oldpics Sp. z o.o., ul. Milenijna 43/2, 03-130 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 489931, NIP 5213662992.
2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
3. Serwis, teoria.pl, www.teoria.pl - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.teoria.pl
4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu i/lub Usług. Użytkownikiem nie może być osoba, która nie ukończyła 18 lat.
5. Usługi - oznacza usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jt Dz.U. nr 2017, poz. 1219 z poz. zm.)
6. Umowa - oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Oldpics z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
7. Konto - dostępne dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalające m. in. na dodawanie Danych w Serwisie.
8. Dane - treści, w szczególności zdjęcia, filmy, komentarze, wpisy, które Użytkownik dobrowolnie zamieszcza w Serwisie.
Dział II - Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki świadczenia Usług, zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności Oldpics.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
Dział III - Zmiany Regulaminu
1. Oldpics zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.teoria.pl/regulamin. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień Regulaminu jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Serwisu
3. Korzytanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
Dział IV - Konta w Serwisie
1. Dostęp do niektórych treści i funkcji Serwisu jest dostępny tylko po założeniu Konta.
2. Użytkownik może założyć Konto korzystając z formularza rejestracji konta dostępnego pod adresem https://www.teoria.pl/rejestracja.
3. Hasło do Konta Użytkownik musi utrzymywać w poufności.
Dział V - Dane wprowadzane w Serwisie przez Użytkownika
1. Przesyłając Dane do Oldpics lub umieszczając Dane w Serwisie Użytkownik udziela Oldpics nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie, powielanie i rozpowrzechnianie tych Danych oraz na opracowywanie, na podstawie Danych, utworów zależnych w związku z prowadzeniem Serwisu uwzględniając m. in. promocję Serwisu i Danych.
2. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych Danych.
3. Licencja, o której mowa w punkcie 1. Działu V wygasa w momencie usunięcia Danych przez Użytkownika.
Dział VI - Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu niezgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika Danych o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie Dane jak i szkody powstałe w wyniku jego działania.
Dział VII - Odpowiedzialność Oldpics
1. Oldpics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem i/lub prawem.
2. Oldpics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji i Danych uzyskanych ze stron Serwisu.
3. Oldpics nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie nieprzerwane, bezpieczne, terminowe czy też wolne od usterek.
4. Oldpics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu www.teoria.pl.
5. Oldpics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezdany egzamin przez Użytkownika.
Dział VIII - Prawa własności intelektualnej
1. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim.
2. Użytkownik udostępniający w Serwisie Danych, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie zgody na rozpowszechnianie tych Danych i udzielanie licencji, o której mowa w punkcie 1. dział V. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Serwisu Danych, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
3. Oldpics zastrzega sobie prawo do usunięcia Danych i/lub Konta Użytkownika w momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu postanowień Regulaminu, bez konieczności decydowania czy Dane spełniają postanowienia Regulaminu ani uprzedniego informowania użytkownika.
Dział IX - Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Oldpics Sp. z o.o., która przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jt Dz.U. nr 2017, poz. 1219 z poz. zm.).
2. Zakładając Konto, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Oldpics.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.
4. Oldpics przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług, ulepszania Serwisu, wyświetlania reklam, analizy ruchu na stronach internetowych Serwisu oraz wyświetlania reklam spersonalizowanych o ile Oldpics uzyskała zgodę Użytkownika do tego celu.
Dział X - Wypowiedzenie umowy
1. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy Oldpics poprzez usunięcie konta w Serwisie i zaprzestania korzystania z Serwisu.
2. Oldpics zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy - usunięcia konta wraz z przechowywanymi danymi osobowymi w bazie danych, jeśli a) Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu b) Oldpics zakończy działanie Serwisu c) Oldpics będzie prawnie zobligowana do wypowiedzenia umowy d) użytkownik nie logował się do aplikacji przez okres powyżej 90 dni.
Dział XI - Załączniki
1. Polityka Prywatności i Cookies, której treść znajduje się pod adresem: https://www.teoria.pl/polityka-prywatnosci
Loader